Bans

Video del Ple del 19 de maig del 2022

Visualitzeu el vídeo complet del Ple

Ací us deixem el vídeo complet del Ple del 19 de maig del 2022

Fes clic a la imatge per visualitzar el VÍDEO COMPLET DEL PLE.


 

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 17 de març de 2022.

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària celebrada en data 7 d’abril de 2022

3. Aprovació regim fiscalització limitada prèvia. (EXPTE 442/2022).

4. Aprovació inicial PUAM (EXPTE 53/2021).

5. Aprovació definitiva desafecció camí pol 2 parcel·la 109 i 110.(EXPTE 20/2020).

6. Aprovació definitiva modificació traçat camí pol 12 (EXPTE 768/2020).

7. Aprovació inicial modificació traçat camí pol 8 (EXPTE436/2022).

8. Serrans V- aprovació projecte zona verda (EXPTE 1421/2022).

9. Aprovació dies festius locals 2023 (EXPTE 778/2022).

10. donar compte informe estat execució 1r trimestre del 2022 i PMP ( EXPTE766/2022).

11. Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2022/9; JGL/2022/10; JGL/2022/11; JGL/2022/12; JGL/2022/13; JGL/2022/14; JGL/2022/15; JGL/2022/16; JGL/2022/17.

12. Resolucions d’alcaldia

13. Precs i Preguntes.


Últims bans

Últimes notícies

Agenda